Правила и условия

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА ВОДКА ALASKA

 

 

І. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

Играта на водка ALASKA (или накратко „Играта”) се провежда в периода от 10:00 часа на 01.12.2021 г. до 23:59 часа на 31.12.2021 г. Организаторът си запазва правото да промени датата на старта и/или финала на Играта, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване.

 

 

ІІ. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР/ МОДЕРАТОР НА ИГРАТА

 

Играта се организира и провежда от „ПАУЪР БРАНДС” ЕООД, ЕИК 200521884, наричано по-нататък „Организатор”.

Администратор и модератор на Играта е „ОРМ Дигитални решения“ ЕООД, ЕИК 205469363, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Южен, ул. Околчица 32, наричано по-долу „Администратор” или „Модератор“.

 

 

ІІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

 

Играта се организира и провежда само на територията на Република България.

Играта се провежда на специално създадена за целта уебстраница, с ел. адрес: promo.alaskavodka.com.

 

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

1. Участие в Играта могат да вземат всички физически лица - пълнолетни и дееспособни, с местоживеене в България (наричани по-долу „Участници” или „Участник”), които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила.


2. Участието в Играта е обвързано с покупка на един от следните продукти водка Аляска в опаковки от 0.500 л., 0.700 л. и 1 литър.


3. С факта на участието си в Играта всеки Участник потвърждава и декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Правила.


4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.


5. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер, работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор извършва услуги за Организатора, Администратора/ Модератора, както и лице, заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/ или администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

 

V. ОПИСАНИЕ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ. НАГРАДИ

 

1. В рамките на Играта някои от Участниците ще имат възможността да спечелят наградите, посочени по-долу.

2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия:
- Да закупи продукт/и водка Аляска в опаковка от 0.500 л., 0.700 л. и 1 литър на стойност от минимум 5 лв. от обектите, участващи в промоцията;

- Да се регистрира за участие в Играта на promo.alaskavodka.com. При регистрация Участникът посочва двете си имена, електронна поща, тел. номер, снимка и данни на касовия бон. Един уникален номер на касов бон може да бъде регистриран само веднъж. Всеки един участник може да участва с неограничен брой регистрирани касови бонове.

3. С участието си в Играта Участниците имат възможност да спечелят следните награди:
- 25 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол;
- 30 бр. шах от стъкло;
- 35 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic
- 100 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л.

Организаторът запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочените награди, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

4. Тегленето на наградите се осъществява веднъж седмично - в понеделник, както е посочено по-долу. Печелившите Участници в Играта ще бъдат определени на случаен принцип - чрез теглене на томбола, включваща имената на всички Участници. Самото теглене на награди ще се осъществява в офиса на Пауър Брандс ЕООД, в гр. Пловдив, бул. Дунав 5, в качеството му на Организатор. За всяко едно теглене на наградите има предвидени следния тип и брой награди:

- седмица 1 – от 1 декември до 8 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 9 декември и наградите ще бъдат: 6 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 7 бр. шах от стъкло, 8 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 10 декември 2021 г.

- седмица 2 – от 9 декември до 15 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 16 декември и наградите ще бъдат: – 6 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 7 бр. шах от стъкло, 8 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 17 декември 2021 г.

- седмица 3 – 16 декември до 22 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 23 декември и наградите ще бъдат: – 6 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 7 бр. шах от стъкло, 8 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 23 декември 2021 г.

- седмица 4 – от 23 декември до 31 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 4 януари 2022 г. и наградите ще бъдат: - 7 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 9 бр. шах от стъкло, 11 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 6 януари 2022 г.

Печелившите Участници в Играта ще бъдат определени на случаен принцип - чрез теглене на томбола, включваща имената на всички Участници. Имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани на уебсайта promo.alaskavodka.com, според описаните в т.4 периоди. С публикуване на имената на спечелилите Организаторът няма ангажимент да уведомява всеки един от спечелилите Участници поотделно.

5. Организаторите имат право да изискат следните лични данни на спечелилите Участници – име телефон и адрес, с оглед изготвяне на окончателен списък на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на спечелил Участник да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да заплатят всички данъчни задължения, произлизащи от наградата, в случай, че такива възникват по закон.

 

 

VI. ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

1. В срок до 5 (пет) дни след обявяването на победителите на уебсайта promo.alaskavodka.com, спечелилите Участници трябва да предоставят да влезнат в създаденият от тях профил и да попълняват в специална форма, данните за доставка на спечелените награди. Ако в посочения срок печеливш Участник не подаде нужните данни за получаване на наградата, то той загубва правото си да получи наградата.

2. Спечелилите участници ще получат своите награди по поща/ куриер на посочения от тях адрес срещу представяне на документ за самоличност.

3. Организаторът не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалидни или погрешни имена, е-mail, телефон за контакт и/или адрес.

4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с неспечелилите Участници.

5. Организаторът не носи отговорност за: погрешно посочени имена на Участници; дублиране на Участници от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях, както и при форсмажорни обстоятелства.

6. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

7. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

Организаторът има неотменимото право по своя усмотрение да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на уебсайта promo.alaskavodka.com. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

 

 

VIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

Всеки спор между Организатора на Играта и Участниците се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на съгласие спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България в съответствие с българското законодателство.

 

 

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. С регистрацията и участието си в Играта Участникът декларира и се съгласява, че предоставя на Организатора личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с участието си в нея, и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от него лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда.


2. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан накратко „Регламент (ЕС) 2016/679“) е „ПАУЪР БРАНДС” ЕООД, ЕИК 200521884, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав 5.


3. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.


4. Данните, необходими за участие в Играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на страницата на Организатора. Личните данни, необходими за доставка на наградата, и по-конкретно - адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.


5. Права на участниците като субект на лични данни:


Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.


Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 във връзка с чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.


При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.


В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни: ПАУЪР БРАНДС” ЕООД, ЕИК 200521884, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав 5, имейл: ailieva@vp-brands.com (организатор).


7. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство.

 

 

X. ОТГОВОРНОСТ

 

1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.


2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.


3. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта или за получаване на награда, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо Участник с подобна регистрация.

 

 

XI. ДРУГИ

 

1. Настоящите Правила влизат в сила на 01.12.2021 г.


2. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта в интернет на уебсайта promo.alaskavodka.com.


3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на адрес: promo.alaskavodka.com.

Посещавайки нашия уеб сайт, приемаш да използваш "бисквитки" (cookies).

Научи повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.